Mieszanki stabilizacyjne

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem
Są to mieszanki kruszyw łamanych o odpowiednim uziarnieniu , cementu i wody.
Spełniają wymagania PN-S-96012 „ Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa podłoża gruntowego ulepszonego cementem”.