BETON SPECJALNY

Beton mostowy

Beton spełniający wymagania zawarte w normie PN-S-10040 „ Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania”.

Właściwości betonu:
Stopień mrozoodporności F150
Stopień wodoszczelności W8
Nasiąkliwość nie większa niż 5%

Wykonywany w oparciu o następujące surowce:
Cement portlandzki CEM I , niskoalkaliczny, siarczanoodporny
Piasek siany, płukany 0-2mm
Grys bazaltowy 2-8mm i 8-16mm
Domieszki chemiczne (plastyfikatory, superplastyfikatory, domieszki napowietrzające)

Beton o podwyższonym stopniu wodoszczelności

Beton taki charakteryzuje się podwyższonym stopniem wodoszczelności > W6.
Stosowany jest przede wszystkim do budowy zbiorników.

Beton o podwyższonym stopniu mrozoodporności

Jest to beton odporny na niszczące działanie zamarzającej wody.
Wysoką mrozoodporność betonu uzyskuje się przede wszystkim przez stosowanie domieszek napowietrzających.

Beton o podwyższonej odporności na agresję chemiczną środowiska

Najczęściej spotykany rodzaj korozji chemicznej to korozja siarczanowa i chlorkowa.
Beton odporny na korozję chemiczną charakteryzuje się niskim stosunkiem wodno-cementowym, wysokim stopniem wodoszczelności i odpowiednio dobranym spoiwem.

Beton samozagęszczalny

Jest to beton o tak dobranym składzie, który pozwala na samorozlewność i samozagęszczanie pod własnym ciężarem , bez segregacji składników przy całkowitej likwidacji porów powietrznych.
Beton sampzagęszczalny nie wymaga wibrowania.
Skład betonu skomponowany jest z następujących składników:
– cement
– woda
– kruszywo
– dodatek pucolanowy
– superplastyfikator polimerowy

Beton architektoniczny

Jest to beton do wykonywania powierzchni zewnętrznych.
Często wykonywany jest jako gładki (minimalna ilość porów), z kruszywa o uziarnieniu do 8mm.

Beton nawierzchniowy

Do nawierzchni zewnętrznych stosowany jest jako napowietrzony.
Mieszanka betonowa posiada konsystencję gęstoplastyczną lub plastyczną.
Do upłynnienia mieszanki stosowane są superplastyfikatory.

Beton o podwyższonej odporności na ścieranie

Wykonywany w oparciu o grysy bazaltowe, beton o niskiej nasiąkliwości i niskim W/C.

Beton posadzkowy

Najczęściej zbrojony włóknami stalowymi 50x1mm lub polipropylenowymi 12mm.
Włókna stalowe podwyższają wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, zwiększają odporność na ścieranie, zmniejszają skurcz betonu, zwiększają udarność.
Zalecane przy wykonywaniu posadzek przemysłowych i trwałych nawierzchni komunikacyjnych.
Włókna polipropylenowe spełniają rolę mikrozbrojenia. Zmniejszając skurcz zapobiegają tworzeniu się spękań i ograniczają powstawanie rys skurczowych w stwardniałym betonie i zaprawie.

Beton kontraktorowy

Ciekła mieszanka betonowa przygotowywana jest w oparciu o kruszywo otoczakowe o ciągłej krzywej uziarnienia, z odpowiednio dobranymi domieszkami upłynniającymi.

Beton hydrotechniczny

Jest to beton do wykonywania budowli hydrotechnicznych.
Charakteryzuje się określonym stopniem mrozoodporności ,wodoszczelności, odporności na działanie wód chemicznie agresywnych, niskim skurczem i obniżonym odpowiednio cieple hydratacji cementu.

Beton o zróżnicowanym stopniu rozwoju wytrzymałości

Odpowiedni stopień rozwoju wytrzymałości betonu uzyskiwany jest przez odpowiedni dobór cementu, dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Stosowane są domieszki chemiczne o działaniu przyspieszającym lub opóźniającym.

Beton towarowy

w stanie ciekłym jest dostarczany na plac budowy betonomieszarkami (potocznie zwanymi 'gruszkami’) i może być rozładowany bezpośrednio z samochodu lub przy pomocy 'pompogruszek’, pomp do betonu, rurociągów itp.

Beton stabilizacyjny cementowo-piaskowy

Mieszanka piasku i cementu z dodatkiem wody która daje oczekiwaną stabilizację gruntu np. pod kostkę brukową lub płytki chodnikowe.

* 5,0 MPa – przy budowie nawierzchni, przy stosowaniu cementów portlandzkich, podsypka stabilizacyjna, podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej, obciążonej ruchem kategorii KR1;
* 2,5 MPa – wzmocnienie podłoża gruntowego, podłoże gruntów wątpliwych, przy budowie nawierzchni dróg obciążonych ruchem kategorii KR5 i KR6, do słabego podłoża gruntów wątpliwych,
* 1,5 MPa – beton wykorzystywany na podłożu wrażliwym na działanie wody lub mrozu.